« terug naar vorige pagina

Visie en missie

Wij streven naar het bieden van toegankelijke, kwalitatief goede zorg toegespitst op de persoon. Dit alles binnen een prettig samenwerkend team.

Vanuit haar missie heeft de Huisartsenpraktijk Nuland als doelstelling zo optimaal mogelijk zorg te leveren aan haar patiënten. Door het belang van de patiënt steeds centraal te blijven stellen en deze persoonlijk, eerlijk en open te benaderen zal er een sterke binding tussen de patiënten en de huisartsenpraktijk blijven bestaan. Dit zijn de doelen die wij als Huisartsenpraktijk Nuland nastreven:

 Organisatie

  • De praktijk streeft naar optimale service en bereikbaarheid. Daarvoor zijn wij elke werkdag van het jaar tijdens kantooruren geopend. Voor de tijden buiten de openingstijden hebben we een overeenkomst met de Centrale Huisartsenpost Brabant voor het leveren van die zorg die niet tot de reguliere openingstijden kan wachten.
  • Patiënten kunnen telefonisch afspraken maken met de assistentes, maar ook via de website of mijngezondheid.net. E-consulten, lab uitslagen en specialisten brieven kunnen digitaal worden ingezien. Herhaalrecepten kunnen telefonisch via de receptenlijn besteld worden, en via de website/ MGN. We streven er naar patiënten op zo’n kort mogelijke termijn een afspraak aan te bieden. Spoedeisende zaken worden altijd zo snel mogelijk gezien.

Kwaliteit

  • Uitgangspunt van het medische handelen is de mens als geheel, waar lichaam en psyche als niet te scheiden wordt gezien. Daarbij wordt zorg verleend op basis evidence based medicine en gebaseerd op reguliere geneeskunde volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen.
  • Onze gediplomeerde doktersassistentes geven, in overleg met de patiënten waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Is een afspraak bij de huisarts nodig? Dan kunnen patiënten veelal dezelfde dag bij ons terecht.  De doktersassistentes worden voortdurend begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
  • Wij leveren chronische zorg voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, een cardiovasculair risico of een chronisch longlijden als astma en/of COPD, protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt uitgevoerd door de hiervoor speciaal opgeleide praktijkondersteuner.
  • Voor ondersteuning bij psychische klachten en problemen kan men terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze is hiervoor opgeleid en onderhoud contacten met andere hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg en kan in samenspraak met de huisarts hier zo nodig naar doorverwijzen.
  • De praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk continu werkt aan naleving van protocollen en verbetering van kwaliteit. Jaarlijks vindt er visitatie plaats en wordt gecontroleerd of alle afspraken, protocollen en werkwijzen worden nageleefd.
  • Alle huisartsen werkzaam binnen de praktijk zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) waardoor er een vijfjaarlijkse beoordeling plaats vindt op de eisen die gesteld zijn om geregistreerd huisarts zijn.
  • Alle doktersassistentes, praktijkondersteuners, stagiaires en huisartsen in opleiding werken onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Klachten en of opmerkingen over medewerkers of huisartsen kunnen via de klachtenfunctionaris gemeld worden. Klachten worden altijd serieus behandeld. Klachtenbehandeling is ook een methode om kwaliteit te verbeteren.

Tot slot

Huisartsenpraktijk Nuland streeft continu naar een verbetering van kwaliteit en service.  Altijd met als doel onze missie, gestand te doen: “Huisartsenpraktijk Nuland: Toegewijde gezondheidszorg voor u en uw gezin !”  

 

Landelijke ontwikkelingen

De landelijke ontwikkelingen binnen de zorg worden in onze praktijk altijd serieus benaderd. Er wordt goed afgewogen als er een nieuwe ontwikkeling is hoe hier mee om te gaan binnen de praktijk en of dit past bij onze visie. Op veel onderwerpen lopen wij als praktijk al erg voorop zoals het hele MGN is al geïntegreerd binnen de praktijk. Dit zorgt er voor dat we niet alle nieuwe ontwikkelingen direct aanpakken maar ook af en toe een afwachtende houding aannemen ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen.

 

Zorgverzekeraars:

Wij hebben in onze praktijk 2 preferente zorgverzekeraars; CZ en VGZ dit omdat de verdeling van de patiënten binnen de praktijk bijna gelijk zijn. Met de VGZ groep is er een op zichzelf staand contract afgesloten met de bijbehorende modules. CZ heeft ook een eigen contract met modules, sinds 2018 is dit onze preferente zorgverzekeraar en volgen de overige zorgverzekeraars dit contract.

 

De visie van CZ luidt: Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ afspraken met zorgaanbieders, over kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft.

 

Dit komt overeen met onze visie goede en toegankelijke zorg, het betaalbaar is voor ons van zelfsprekend. De huisartsenzorg valt binnen de basisverzekering, uiteraard wordt met de patiënt gesproken over eventuele doorverwijzingen naar de 2de lijn i.v.m. kosten.

 

De wijk/ gemeente:

Binnen de wijk is er veel geïnvesteerd in de relaties, zowel met de apotheek waar maandelijks een overleg mee is om alle belangrijke actuele zaken te bespreken.

Als met de fysiotherapeuten waar regelmatig contact mee is, en ook erg laagdrempelig mee wordt overlegd.

De wijkzorg is goed ingeregeld en hier zijn korte lijntjes mee, er vind 1 x per kwartaal een MDO met de wijkverpleegkundige/specialist ouderengeneeskunde / apotheek plaats. Op dit onderdeel is de laatste jaren veel geïnvesteerd, met name ook door de module ouderenzorg waar we actief mee bezig zijn.

 

Binnen de gemeente zijn er verschillende plannen om de zorg binnen onze gemeente te optimaliseren. De onderwerpen die momenteel actueel zijn: drugsgebruik, dementie, mantelzorg.

Wij als praktijk zijn hier nauw bij betrokken en organiseren regelmatig mee bijeenkomsten.

Ook op gebied van relatiebeheer is er regelmatig contact met de sociale wijkteams binnen de gemeente, politie en desbetreffende instanties (verslavingsklinieken, dementiecafé ’s)

 

Wij als praktijk zijn druk aan de slag met het  laten leven van de visie binnen de praktijk, zowel binnen het team als binnen de wijk en gemeente. Door de visie goed uit te dragen is het duidelijk wat er van ons als praktijk verwacht kan worden.

 

Bron:

De praktijk gebruikt als bron voor deze visie; toekomstvisie huisartsenzorg 2022 van de LHV. Voor verdieping op bovenstaande info verwijzen we daarnaar.

Met name uitgangspunten  laagdrempelig, toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis zijn enkele van deze standpunten die wij erg herkennen vanuit onze visie op kwalitatieve goede gezondheidszorg.

 

Over ons Logo

In ons logo zie je 2 handen die een baobabboom symboliseren in de kleuren geel, blauw, bruin en groen. Een baobabboom is een Afrikaanse boom die ook wel de ‘levensboom’ genoemd wordt. De boom kan duizenden jaren oud worden en is bijna onverwoestbaar.

Het dorpsleven speelt zich vaak rondom zo’n boom af. De boom geeft beschutting, schaduw en er groeien eetbare vruchten aan. Iedereen onder de boom komt met zijn eigen verhaal.

In een huisartsenpraktijk worden ook veel gebeurtenissen, zorgen en ervaringen besproken. Wij proberen aan de patiënten net als deze boom ook beschutting, rust en wijsheid te bieden.

De kleuren blauw en geel staan voor de kleuren van Nuland. Als blauw en geel vermengd worden, krijg je groen en komt de boom tot bloei. Verder symboliseren de vier kleuren de seizoenen en staat het voor alle leeftijdscategorieën die een huisarts in de spreekkamer ontvangt.