« terug naar vorige pagina

Betalingsvoorwaarden LHV

Onze praktijk hanteert met betrekking tot facturen de betalingsvoorwaarden van de Landelijke Huisartsen vereniging:

  1. De door de huisarts aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten geneesmiddelen en andere vergoedingen, voortvloeiend uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de huisarts de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De huisarts zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de huisarts gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  4. Indien door de patiënt of cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de dertigste dag na de op de declaratie vermelde datum gebruik gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan de huisarts tot de in artikel 3 genoemde incasso overgaan.
  5. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 22,70 alles exclusief omzetbelasting.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 281/95 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht.